Onze school

De richting

De Kloetingseschool is een openbare school in de Gemeente Goes. De school bestaat sinds 1956.
Openbaar onderwijs betekent voor ons dat kinderen van elk denkbare richting of geloofsovertuiging welkom zijn. Deze diversiteit in achtergrond vinden wij belangrijk. Op onze school leren de kinderen om met respect met elkaar, zichzelf en de omgeving om te gaan.

Situering en schoolgrootte

De Kloetingseschool is een moderne openbare basisschool, die letterlijk en figuurlijk midden in het dorp staat, met een “dorpse” betrokkenheid en vertrouwdheid. Warm en veilig, maar met een moderne kijk op leren. Kinderen uit Kloetinge en verschillende wijken van Goes volgen onderwijs op onze school. We onderhouden contacten met peuterspeelzaal Kibeo Schimmelpenninckstraat en kinderdagverblijf Kibeo Zomerweg.
Alle groepen van De Kloetingseschool zijn gehuisvest in één gebouw. Het gebouw is zo ingedeeld dat elke bouw een eigen afdeling heeft met een eigen ingang. In het gebouw bevindt zich een speellokaal voor de onderbouwgroepen, een centrale hal, diverse kleinere werkruimtes en 9 lokalen. Gymnastiek wordt gegeven in het gymnastieklokaal bij het Wesselopark. In het zwembad bij Sportpunt Zeeland in Goes worden zwemlessen gegeven aan groep 3 en 4.
De Kloetingseschool telt circa 170 leerlingen, verdeeld over 7 groepen bij aanvang van dit schooljaar.

Waar de school voor staat

Uitgangspunten

Ons uitgangspunt is, dat kinderen slechts kunnen leren als zij zich veilig voelen thuis, op school, bij de leerkracht en bij de andere kinderen. Een enthousiaste houding van de leerkracht is hierbij van groot belang, evenals een ondersteunende rol van u als ouder. Het team draagt actief bij aan het scheppen van een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Wij begeleiden de kinderen op een positieve, duidelijke en consequente manier.

Leerlingoverzichten

Wij willen dat kinderen veel leren, maar kinderen leren niet allemaal in het zelfde tempo. Daarom stemmen wij de leerstof zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van het kind. Zowel voor leerlingen voor wie het leren niet vanzelf gaat als voor leerlingen die meer dan gemiddeld begaafd zijn.
Planmatig werken – leerlingoverzichten en in een enkel geval individuele handelingsplannen – is hierin essentieel.

Basisonderwijs

De laatste jaren hebben de scholen en de schoolbesturen aan de ene kant meer vrijheid gekregen om hun onderwijs in te richten en aan de andere kant heeft het Ministerie van Onderwijs uitgebreid omschreven waar het onderwijs aan dient te voldoen. Voor ieder vakgebied zijn er kerndoelen ontwikkeld. Het zou te ver voeren al deze doelen in deze gids te beschrijven. Daarom willen we ons beperken tot de volgende punten uit de wet op het primair onderwijs c.q. het basisonderwijs.

Het basisonderwijs:
• is bestemd voor kinderen vanaf van 4 jaar;
• is zodanig ingericht, dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen;
• legt de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs;
• is zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen;
• is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen;
• gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving;
• draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in onze samenleving en met onderkenning van de be-tekenis van de verscheidenheid van die waarden;
• wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.
De hierboven genoemde punten gelden voor alle basisscholen.

Het schoolklimaat

Op De Kloetingseschool streven wij naar een klimaat waarin kinderen zich prettig en veilig voelen en waar gewerkt wordt aan normen en waarden. Om dit te bereiken, besteden wij planmatig aandacht aan de sociaal-emotionele vaardigheden.

In elke groep wordt gewerkt met de methode Kwink. Het werken volgens deze methode werkt onder meer preventief bij pestgedrag. Als er desondanks toch sprake is van pestgedrag, dan treden wij hier tegen op. Te allen tijde dient er sprake te zijn van begrip voor elkaar, ook als klasgenoten om welke reden dan ook niet optimaal functioneren. De school beschikt over een effectief (anti-) pestprotocol.

Het belangrijkste doel van Kwink is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Het blijkt dat veel kinderen door de lessen van Kwink zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig: Kwink geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrij komt.