Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Binnen IKC Kloetinge hanteren wij het 5-gelijke dagenmodel voor kinderen die bij ons onderwijs volgen. Van maandag tot en met vrijdag starten de lessen om 8.25u. en eindigen om 14.00u.
  Tijdens de dag zijn er pauzemomenten gepland waarop, met de leerkracht, een pauzehapje of de lunch gegeten kan worden.
  Om 8.10u. mogen de kinderen het gebouw betreden en we verwachten dat alle kinderen om 8.20u. binnen zijn, zodat we op tijd de lessen kunnen beginnen.
  De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben op vrijdag geen les.

  Voor leerlingen van de groepen 7 en 8, die tijdelijk op de locatie Ostrea Elsdorpweg les krijgen, hanteren wij afwijkende lestijden, zodat ouders, met kinderen op beide locaties, hun kind op tijd op school kunnen brengen.
  De groepen 7 en 8 starten om 8.10u. en zijn om 13.45u. klaar.

 • Schoolvakanties

  Herfstvakantie 2023 23 oktober t/m 27 oktober 2023
  Kerstvakantie 2023 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 2024 12 februari t/m 16 februari 2024
  Paasvakantie 2024 29 maart t/m 1 april 2024
  Meivakantie 2024 22 april t/m 3 mei
  Hemelvaartsdag 2024 9 en 10 mei 2024
  Pinkstervakantie 2024 20 mei 2024
  Zomervakantie 2024 8 juli t/m 16 augustus 2024
 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Postcodebeleid

  Vanwege de grote belangstelling onder ouders om hun kind aan te melden bij IKC Kloetinge is er een gebrek aan ruimte ontstaan. Om de kwaliteit van de opvang en het onderwijs optimaal te houden, dienen we het aantal kinderen dat ons IKC bezoekt te reguleren, waarbij we uitgaan van het toelaten van 25 kinderen per geboortejaar.

  Wat betekent dat voor jou als ouder of verzorger?

  Wanneer je jouw kind wilt aanmelden bij IKC Kloetinge zal een medewerker van het IKC het toelatingsbeleid met je doornemen en met je bespreken welke opties op jouw situatie van toepassing zijn.

  Wat houdt het toelatingsbeleid in het kort in?

  In principe is het uitgangspunt van het toelatingsbeleid heel logisch. We willen ouders van kinderen, die al binnen het IKC Kloetinge een plaatsje hebben, niet teleurstellen. Ook kinderen die dicht in de buurt van ons IKC (komen te) wonen willen we een plaats kunnen bieden. Daarna kunnen er kinderen geplaatst worden die op een wachtlijst staan. Die kinderen voldoen niet aan de voorrangscriteria, maar kunnen eventueel geplaatst worden, omdat het aantal aanmeldingen voor dat geboortejaar nog ruimte laat.

  Wat houden die voorrangscriteria in?

  De volgende voorrangscriteria worden gehanteerd op volgorde van boven naar beneden:
  – Kinderen die al een broertje of zusje hebben binnen het IKC
  – Kinderen van ouders woonachtig in postcodegebied 4481
  – Kinderen van ouders woonachtig in postcodegebied 4464
  – Kinderen van ouders woonachtig buiten de aangegeven postcodegebieden

  Hoe gaat het inschrijven voor de basisschool in zijn werk ?

  Kinderen kunnen pas vanaf het moment dat ze drie jaar zijn geworden worden aangemeld voor de basisschool. Ouders die al eerder te kennen willen geven dat ze na de opvang willen kiezen voor onderwijs binnen IKC Kloetinge, kunnen een belangstellingsformulier invullen. Dit formulier kan al ingevuld worden voordat het kind drie jaar wordt. Ouders die al een kind op de bassischool hebben hoeven dit niet te doen.

  Nieuwe ouders adviseren wij dat wel te doen, zodat wij vroegtijdig zicht hebben op de groepsgrootte binnen de basisschool.

  Ik wil eerst wat meer weten over de opvang of de school

  Ouders kunnen altijd contact opnemen met het IKC om een afspraak te maken voor een rondleiding. Tijdens deze rondleiding worden ouders door één van de medewerkers rondgeleid door ons moderne gebouw, worden ouders op de hoogte gebracht van de pedagogische visie binnen het IKC en vertellen de medewerkers graag over alle wetenswaardigheden van de opvang of het onderwijs binnen het IKC. Tijdens deze rondleiding krijgen ouders ruim de gelegenheid voor het stellen van hun vragen. Soms is het niet onverstandig om thuis voor het bezoek alvast wat vragen op te schrijven. Mochten er later nog onduidelijkheden zijn, dan kunnen ouders altijd even bellen of binnen lopen.

  Officieel document Toelatingsbeleid

Downloads

 • Schoolgids

  Onze schoolgids is onderdeel van Vensters, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  We starten deze schoolgids met een duidelijke missie en visie die we samen hebben geformuleerd. We hebben ambities en heldere doelen voor de toekomst! In deze schoolgids besteden we verder aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal en beschrijven we enkele praktische zaken.

  Onze schoolgids voor het schooljaar 2023-2024 is inmiddels klaar en geaccordeerd door onze medezeggenschapsraad.
  Ouders kunnen de schoolgids hieronder downloaden.

  Schoolgids schooljaar 2023-2024
 • Nieuwsbrieven

  Elke maand verschijnt er een IKC-nieuwsbrief met daarin de belangrijkste nieuwtjes van onze opvang en het onderwijs. Hieronder zetten we ze netjes op een rijtje, zodat je ze nog eens na kunt lezen:

   

  Nieuwsbrief IKC Kloetinge September 2023
 • Schoolplan 2023-2027

  Eén keer in de 4 jaar schrijft elke school een schoolplan waarin beschreven staat waar de komende 4 jaar aan gewerkt wordt. Zo krijgt de lezer een goed beeld van waar de school over 4 jaar wil staan en wat men bereikt wil hebben.
  In het schoolplan van IKC Kloetinge zijn de missie en de visie, vanwege onderwijsvernieuwingen, herschreven en zijn de doelen en subdoelen voor de komende jaren opgenomen. Door het opstellen van succescriteria kan er getoetst worden of de tussendoelen bereikt zijn.
  Nieuwsgierig naar ons schoolplan ? Ga er maar even voor zitten ..

  Schoolplan IKC Kloetinge 2023-2027

Algemeen

 • Kalender schooljaar 2023-2024

  September 2023

  20 september: Workshop 1 – Dansen met Juf Nadine – Groepen 6, 7 en 8
  26 september: Workshop 1 – Gym voor unit 1
  26 september: Informatieavond alle groepen
  29 september: Workshop 1 – Streetdance – Groepen 3, 4 en 5

  Oktober 2023

  3 oktober: Workshop 2 – Gym voor unit 1 – CIOS
  4 oktober: Workshop 2 – Dansen met Juf Nadine – Groepen 6, 7 en 8
  6 oktober: Workshop 2 – Streetdance – Groepen 3, 4 en 5
  10 oktober: Workshop 3 – Gym voor unit 1 – CIOS
  11 oktober: Kinderboekenmarkt – Paard van Troje
  13 oktober: Workshop 3 – Streetdance – Groepen 3, 4 en 5
  17 oktober: Workshop 4 – Gym voor unit 1 – CIOS
  18 oktober: Workshop 3 – Dansen met Juf Nadine – Groepen 6, 7 en 8
  23 t/m 27 oktober: Herfstvakantie

  November 2023

  7 november: Workshop 1 – CIOS – Gym voor unit 1
  10 november: GGD-onderzoeken leerlingen groep 7
  14 november: Workshop 2 – CIOS – Gym voor unit 1
  16 november: GGD-onderzoeken leerlingen groep 7
  21 november: Workshop 3 – CIOS – Gym voor unit 1
  22 november: GGD-onderzoeken leerlingen groep 7
  23 november: GGD-onderzoeken leerlingen groep 7
  23 november: Workshop 1 – Muziekfabriek – Groepen 1, 2 en 3
  24 november: Workshop 1 – Music Playground – Groepen 4 en 5
  28 november: Workshop 4 – CIOS – Gym voor unit 1
  30 november: Workshop 2 – Muziekfabriek – Groepen 1, 2 en 3

  December 2023

  1 december: Workshop 2 – Music Playground – Groepen 4 en 5
  5 december: Sinterklaasviering (info volgt)
  5 december: Workshop 1 – CIOS – Gym voor unit 1
  7 december: Workshop 3 – Muziekfabriek – Groepen 1, 2 en 3
  8 december: Workshop 3 – Music Playground – Groepen 4 en 5
  12 december: Workshop 2 – CIOS – Gym voor unit 1
  19 december: Workshop 3 – CIOS – Gym voor unit 1
  21 december: Kerstviering (info volgt)
  25 december t/m 5 januari: Kerstvakantie

  Januari 2024

  11 januari: Workshop 1 – Beweeg! – Elleke Cremers – Groepen 3 en 4
  18 januari: Workshop 2 – Beweeg! – Elleke Cremers – Groepen 3 en 4

  Februari 2024

  20 februari: Workshop 1 – Body slapping & Rhythm – Groepen 5 t/m 8
  21 februari: Workshop Yoga 1 – Anja Liberton – Groepen 1 en 2
  27 februari: Workshop 2 – Body slapping & Rhythm – Groepen 5 t/m 8
  28 februari: Workshop Yoga 2 – Anja Liberton – Groepen 1 en 2

  Maart 2024

  5 maart: Workshop 3 – Body slapping & Rhythm – Groepen 5 t/m 8
  5 maart: Tijd voor Theater – Martijn Hendriks – Groepen 3, 4 en 5
  6 maart: Workshop Yoga 3 – Anja Liberton – Groepen 1 en 2

  April 2024

  16 april: Moederdagcrea – Jutty Frutty – Groepen 1 en 2
  24 april: Moederdagcrea – Jutty FRutty – Groepen 3, 4 en 4

  Mei 2024

  28 mei: Vaderdagcrea – Jutty Frutty – Groepen 1 en 2
  30 mei: Vaderdagcrea – Jutty Frutty – Groepen 3, 4 en 5

  Juni 2024

  18 juni: Tijd voor Theater – Martijn Hendriks – Groepen 6, 7 en 8

 • Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad is het officiële overlegorgaan waarin personeel en ouders vertegenwoordigd zijn. Deze raad is bevoegd om alle zaken betreffende de school te bespreken, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. De MR hanteert een reglement. In dit reglement is vastgelegd over welke zaken de raad advies moet uitbrengen en waarover het bevoegd gezag de instemming van de raad nodig heeft. De ouders zijn stemgerechtigd wat betreft de oudergeleding van de raad. Een MR lid heeft een zittingsperiode van drie jaar, maar is daarna herkiesbaar.

  De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

  • Mevr. N. Mallens, Niki Voorzitter Oudergeleding
  • Dhr, R. van Riet, Robbie Lid Oudergeleding
  • Mevr. M. Jongejan-Meulenberg, Mathilde Lid oudergeleding
  • Dhr. J. Mutsters, Joost Lid Teamgeleding & secretaris
  • Dhr. H. de Waard, Harry Lid Teamgeleding
  • Dhr. N. Timmermans, Niels Lid Teamgeleding
  • Dhr. R. Meuldijk, Ron Adviserend lid Directeur

  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

  Binnen de Stichting Albero bestaat een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er worden schooloverstijgende zaken besproken zoals passend onderwijs, vakantierooster, scholing, formatieaangelegenheden, verzuimbeleid of de begroting op bestuursniveau. De GMR bestaat uit 9 personen, dit zijn ouders en leerkrachten.

 • Naschools aanbod

  Met enige regelmaat verzorgen aanbieders binnen ons IKC een naschools aanbod. Dit aanbod is voornamelijk aansluitend aan de schooltijd. We proberen dit aanbod zo gevarieerd mogelijk samen te stellen om aan de behoefte van elk kind te kunnen voldoen. Om de workshops voor elk kind toegankelijk te houden vragen wij een bijdrage van € 3,00 per workshop (tenzij anders vermeld). De rest legt de school bij.

  Wanneer je interesse hebt in een workshop kun je de link voor het inschrijven aanklikken. Daarmee kom je op een Google-formulier dat vanzelf sluit wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Workshops die snel vol zijn of erg in de smaak vallen zullen we proberen nogmaals te organiseren.

  Na inzending van het formulier wordt er een bevestiging gestuurd op het opgegeven mailadres. Check ook eventueel de spambox wanneer je geen bevestiging ontvangt. Na afloop van de workshop(s) ontvangen ouders een betaalverzoek van ons via Parro (schoolkassa).

  Beschikbare plaatsen worden niet automatisch, maar handmatig ingevoerd.

  De volgende workshops starten binnenkort of zijn gestart:

  Gym na schooltijd voor leerlingen uit unit 1 verzorgd door het CIOS:
  Na schooltijd worden er op dinsdag 26 september, 3, 10 en 17 oktober door studenten van het CIOS leuke binnen- of buiten gymlessen aangeboden.
  Tijden: 14.00u.-14.45u. voor kinderen die geen BSO afnemen en van 15.00u. tot 15.45u. voor kinderen die op die dag BSO volgen.
  Maximaal aantal deelnemers: 15
  Kosten: € 2,50 per workshop (totaal € 10,00) voor kinderen die geen BSO afnemen. Kinderen die op die dag BSO volgen kunnen kosteloos aan de lessen deelnemen.
  Klik hier voor het inschrijfformulier voor leerlingen die geen BSO afnemen.
  <nog 2 plaatsen beschikbaar>
  Klik hier voor het inschrijfformulier voor kinderen die die dag BSO volgen.
  <nog 4 plaatsen beschikbaar>

  Workshop Streetdance verzorgd door Janvier Dancemasters:
  Janvier Dancemasters verzorgt 3 workshops streetdance voor kinderen uit de groepen 3, 4 en 5. Wil jij lekker dansen op vette urban en hiphop muziek, gemixed met de tophits van nu? Kom dan meedoen met de streetdance-workshops. Bij streetdance leert de hele groep dezelfde choreografie vergelijkbaar met het dansen in videoclips.
  Maximaal aantal deelnemers: 15
  Data: vrijdagen 29 september, 6 en 13 oktober
  Tijd: 14.15u. – 15.00u.
  Kosten: € 3,00 per workshop (totaal € 9,00)
  Klik hier voor het inschrijfformulier.
  <volgeboekt>

  Workshop Dans verzorgd door Juf Nadine:
  Juf Nadine (dansdocent bij Bodyaction) verzorgt een reeks van 3 workshops dans voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Tijdens de workshops leren de kinderen een choreografie op eigentijdse muziek.
  Maximaal aantal deelnemers: 20
  Data: woensdagen 20 september, 4 en 18 oktober
  Tijd: 14.05u. – 14.50u.
  Kosten € 3,00 per workshop (totaal € 9,00)
  Klik hier voor het inschrijfformulier.
  <workshop is gestart>

 • Ouderbetrokkenheid

  Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid en samenwerking met ouders. Om hier een duidelijk beeld van te geven, hebben wij deze omschreven in een visie op ouderbetrokkenheid:

  • De school is erop gericht professionele, duidelijke en vriendelijke (individuele) contacten met ouders aan te gaan en te onderhouden.
  • De school is erop gericht samen met ouders pedagogische en onderwijskundige vraagstukken te onderzoeken en vorm te geven, zowel op leerlingniveau met individuele ouders als op klas- en of schoolniveau met de MR.
  • Ouders worden waar mogelijk actief ingezet bij klusjes of andere neutrale schoolse zaken. Te denken valt bijvoorbeeld aan begeleiding en vervoer bij activiteiten.
  • De school neemt onderwijskundige beslissingen voor kinderen (denk aan methodes, handelplannen etc). Ouders mogen meedenken.
  • De school is proactief in het aangaan van contacten met ouders op zowel leerling- , groeps- als schoolniveau.
 • Vrijwillige ouderbijdrage

  De ouders betalen per schooljaar een bedrag van € 22,50 voor het schoolfonds. Voor kinderen die na december op school komen worden andere bedragen gehanteerd. De hoogte van dat bedrag wordt schriftelijke aan de nieuwe ouders meegedeeld.

  Uit het schoolfonds worden de kosten voldaan voor o.a. het sinterklaas-, kerst- en paasfeest, de laatste schooldag en inschrijfgeld voor toernooien. Deze bijdrage is vrijwillig.

  De kas wordt beheerd door de penningmeester van de ouderraad. De kosten voor schoolreis en schoolkamp worden jaarlijks vastgesteld en worden door de activiteitencommissie ruim voor aanvang van de activiteit apart in rekening gebracht. Het schoolreisgeld bedraagt ongeveer € 30,- . Voor het schoolkamp moet je rekenen op ongeveer € 70,-.

  Ouders kunnen de bijdrage voldoen nadat ze een betaalverzoek hebben ontvangen via Parro. Voor het voldoen van deze bijdrage kunnen minder draagkrachtige ouders een verzoek indienen voor een gespreide betaling of een beroep doen op het declaratiefonds van de gemeente.

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen