Onze school

De Kloetingseschool is een openbare school in de Gemeente Goes en bestaat al sinds 1956. Openbaar onderwijs betekent voor ons dat kinderen van elk denkbare richting of geloofsovertuiging welkom zijn. Deze diversiteit in achtergrond vinden wij belangrijk. Op onze school leren de kinderen om met respect met elkaar, zichzelf en de omgeving om te gaan.

Missie en visie

We streven ernaar dat onze leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Daarbij zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om alle leerlingen succes te laten ervaren. Met deze uitgangspunten kunnen leerlingen zich verder ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke leerlingen.

Waar onze school voor staat:

 • Uitgangspunten

  Ons uitgangspunt is, dat kinderen slechts kunnen leren als zij zich veilig voelen thuis, op school, bij de leerkracht en bij de andere kinderen. Een enthousiaste houding van de leerkracht is hierbij van groot belang, evenals een ondersteunende rol van u als ouder. Het team draagt actief bij aan het scheppen van een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Wij begeleiden de kinderen op een positieve, duidelijke en consequente manier.

 • Leerlingoverzichten

  Wij willen dat kinderen veel leren, maar kinderen leren niet allemaal in het zelfde tempo. Daarom stemmen wij de leerstof zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van het kind. Zowel voor leerlingen voor wie het leren niet vanzelf gaat als voor leerlingen die meer dan gemiddeld begaafd zijn.
  Planmatig werken – leerlingoverzichten en in een enkel geval individuele handelingsplannen – is hierin essentieel.

 • Basisonderwijs

  De laatste jaren hebben de scholen en de schoolbesturen aan de ene kant meer vrijheid gekregen om hun onderwijs in te richten en aan de andere kant heeft het Ministerie van Onderwijs uitgebreid omschreven waar het onderwijs aan dient te voldoen. Voor ieder vakgebied zijn er kerndoelen ontwikkeld. Het zou te ver voeren al deze doelen in deze gids te beschrijven. Daarom willen we ons beperken tot de volgende punten uit de wet op het primair onderwijs c.q. het basisonderwijs.

  Het basisonderwijs:

  • Is bestemd voor kinderen vanaf van 4 jaar;
  • Is zodanig ingericht, dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen;
  • Legt de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs;
  • Is zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen;
  • Is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen;
  • Gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving;
  • Draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in onze samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden;
  • Wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

  De hierboven genoemde punten gelden voor alle basisscholen.

 • Het schoolklimaat

  Op De Kloetingseschool streven wij naar een klimaat waarin kinderen zich prettig en veilig voelen en waar gewerkt wordt aan normen en waarden. Om dit te bereiken, besteden wij planmatig aandacht aan de sociaal-emotionele vaardigheden.

  In elke groep wordt gewerkt met de methode Kwink. Het werken volgens deze methode werkt onder meer preventief bij pestgedrag. Als er desondanks toch sprake is van pestgedrag, dan treden wij hier tegen op. Te allen tijde dient er sprake te zijn van begrip voor elkaar, ook als klasgenoten om welke reden dan ook niet optimaal functioneren. De school beschikt over een effectief (anti-) pestprotocol.

  Het belangrijkste doel van Kwink is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Het blijkt dat veel kinderen door de lessen van Kwink zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig: Kwink geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrij komt.

Ons onderwijs

Ons uitgangspunt is, dat kinderen slechts kunnen leren als zij zich veilig voelen thuis, op school, bij de leerkracht en bij de andere kinderen. Een enthousiaste houding van de leerkracht is hierbij van groot belang, evenals een ondersteunende rol van u als ouder. Het team draagt actief bij aan het scheppen van een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Wij begeleiden de kinderen op een positieve, duidelijke en consequente manier.

Planmatig werken

Wij willen dat kinderen veel leren, maar kinderen leren niet allemaal in het zelfde tempo. Daarom stemmen wij de leerstof zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van het kind. Zowel voor leerlingen voor wie het leren niet vanzelf gaat als voor leerlingen die meer dan gemiddeld begaafd zijn.

Planmatig werken –en in een enkel geval individuele handelingsplannen– is hierin essentieel.

Zorg voor het kind

 • De zorgverbreding

  Onder zorgverbreding verstaan we het geheel van maatregelen en activiteiten op school om een zo goed mogelijke zorg te garanderen voor die kinderen, die specifieke ondersteuning nodig hebben. Op onze school werken we volgens de 1-zorgroute. Dat wil zeggen dat we vooral proberen het onderwijs zo goed te organiseren dat extra zorg voorkomen kan worden. De extra zorg die eventueel nodig is verloopt in een continuüm van preventie tot en met verwijzing naar andere onderwijsvormen. Contactpersoon voor alle vragen over zorg is de intern begeleider Sacha van As. Zij is werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag.

 • Passend onderwijs

  Vanaf 1 augustus is een nieuw stelsel van kracht: het passend onderwijs. Dit houdt in dat kinderen met een leer- of gedragsprobleem zoveel mogelijk opgevangen zullen worden in het reguliere basisonderwijs. Mocht dit om welke reden dan ook niet haalbaar zijn dan hoeven ouders in de nieuwe situatie niet langer op zoek naar een passende school voor hun kind; deze taak komt bij de scholen zelf te liggen.

 • Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen binnen de school

  Afhankelijk van de groep en de situatie werkt onze school met klassikale, groeps– en individuele instructie. Wanneer blijkt dat kinderen behoefte hebben aan extra instructie, krijgen de kinderen instructie van de leerkracht aan de instructietafel. Tijdens een leerlingbespreking wordt besproken of een kind in aanmerking komt voor instructie buiten de groep door een RT- er/ leerkracht. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

 • Het leerlingvolgsysteem

  De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden via het leerlingvolgsysteem. Dit is een dossier waarin we alle informatie van elk kind gedurende zijn hele schoolloopbaan bijhouden. We komen aan die gegevens:

  • Via toetsen van het CITO (=Centraal Instituut Toets Ontwikkeling);
  • Via vastgelegde observaties van kinderen (KIJK-registratie groep 1 en 2);
  • Via toetsen van de methoden;
  • Via onderzoek door specialisten;
  • Via observatie van de sociaal-emotionele ontwikkeling (Zien).
 • Groepsbesprekingen

  Drie maal per jaar vindt een groepsbespreking plaats. De vorderingen en het welbevinden van elke groep wordt besproken onder leiding van de intern begeleider. Naar aanleiding van deze bespreking worden leerlingen die opvallen besproken in de leerlingenbespreking.

 • Leerlingenbespreking

  Wanneer een kind wordt besproken, wordt dit vooraf met de ouders overlegd. De intern begeleider houdt de leerlingbespreking met de leerkracht. De bevindingen worden genoteerd in het ontwikkelingsoverzicht van het kind. Wanneer er aanleiding voor is, wordt een groeidocument opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe we het best aan de onderwijsbehoeften van het kind kunnen werken en of er nog andere stappen nodig zijn, zoals aanmelding voor consultatiebespreking. Het groeidocument wordt minimaal 3 keer per jaar bijgesteld. Consultatiebespreking Leerlingen komen in de consultatiebespreking wanneer uit de leerlingenbespreking blijkt dat de leerkracht en de intern begeleider behoefte hebben aan externe deskundigheid. Een medewerker van het RPCZ (een orthopedagoog) is bij deze bespreking aanwezig. Wanneer blijkt dat een leerling intensiever begeleid moet worden, kan samen met het RPCZ een HGPD (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek) opgesteld worden. De ontwikkeling van de leerling wordt minimaal 1 keer per twee maanden besproken en daaruit volgt een plan van aanpak voor de komende maanden. Afhankelijk van de situatie wordt gekozen voor een groeidocument of HGPD.

 • Dyslexiebehandeling

  Om het onderwijs aan leerlingen met leesproblematiek te kunnen verbeteren, hebben wij op onze school de werkwijze van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie van het Expertisecentrum Nederlands ingevoerd. Dit houdt in dat alle leerlingen nauwlettend worden gevolgd en dat risicoleerlingen kunnen terugvallen op een continuüm van zorg. Hoe deze zorg is geregeld is vastgelegd in het Zorgplan van de school. Wanneer alle extra zorg niet de gewenste vooruitgang tot gevolg heeft, kan er sprake zijn van dyslexie. Om dit vast te kunnen stellen is onderzoek nodig door een externe instantie. Bij het vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie kunt u zich wenden tot uw ziektekostenverzekering. Het is sinds enkele jaren mogelijk onderzoek naar dyslexie en behandeling van dyslexie vergoed te krijgen. Deze behandeling bestaat meestal uit 40 tot 60 individuele sessies. Omdat deze begeleiding in het belang van het kind is, mogen de behandelingen onder schooltijd plaatsvinden en kan dit vallen onder geoorloofd verzuim. Het is wel gewenst dat over het tijdstip en de duur van de afwezigheid, wordt overlegd met de leerkracht. Redelijkheid vanuit beide partijen is belangrijk. Bij problemen beslist de directie of er een verschuiving plaatsvindt van geoorloofd naar ongeoorloofd verzuim.

 • Leerlingendossiers

  Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Ouders hebben recht op inzage. Dat gebeurt op verzoek. Alle gegevens worden tot 5 jaar na het verlaten van de school bewaard. Dat is zo geregeld door de Wet Persoons Registratie.