Zorg

De plaatsing van een kind op school

Wanneer een kind bijna 4 jaar is, kan het gedurende zo’n 10 dagdelen verdeeld over 6 weken, kennis komen maken. Het kind went zo geleidelijk aan de activiteiten op school. Vanaf 4 jaar mag een leerling hele dagen naar school. Ieder kind is vanaf het vijfde levensjaar leerplichtig. Wanneer u van plan bent uw kind op onze school in te schrijven, kunt u een telefonisch een afspraak maken geruime tijd, 3 à 4 maanden, voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt of bij ons op school komt. Na het maken van een afspraak geven wij u graag een rondleiding door de school en vertellen wij hoe wij werken. In de loop van een schooljaar kan het ook gebeuren dat er leerlingen op school komen, die al op een andere basisschool zaten. Een kind wordt in principe geplaatst in dezelfde groep als op de vorige school. Elke plaatsing van een kind gaat vergezeld van een onderwijskundig rapport, waardoor elke leerkracht die met het kind gaat werken, goed op de hoogte is. De intern begeleider of de groepsleerkracht neemt contact op met de vorige school. Scholen zijn verplicht informatie uit te wisselen over nieuwe leerlingen.

 

De zorgverbreding

Onder zorgverbreding verstaan we het geheel van maatregelen en activiteiten op school om een zo goed mogelijke zorg te garanderen voor die kinderen, die specifieke ondersteuning nodig hebben. Op onze school werken we volgens de 1-zorgroute. Dat wil zeggen dat we vooral proberen het onderwijs zo goed te organiseren dat extra zorg voorkomen kan worden. De extra zorg die eventueel nodig is verloopt in een continuüm van preventie tot en met verwijzing naar andere onderwijsvormen. Contactpersoon voor alle vragen over zorg is de intern begeleider Sacha van As. Zij is werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag.

 

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus is een nieuw stelsel van kracht: het passend onderwijs. Dit houdt in dat kinderen met een leer- of gedragsprobleem zoveel mogelijk opgevangen zullen worden in het reguliere basisonderwijs. Mocht dit om welke reden dan ook niet haalbaar zijn dan hoeven ouders in de nieuwe situatie niet langer op zoek naar een passende school voor hun kind; deze taak komt bij de scholen zelf te liggen.

 

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen binnen de school

Afhankelijk van de groep en de situatie werkt onze school met klassikale, groeps– en individuele instructie. Wanneer blijkt dat kinderen behoefte hebben aan extra instructie, krijgen de kinderen instructie van de leerkracht aan de instructietafel. Tijdens een leerlingbespreking wordt besproken of een kind in aanmerking komt voor instructie buiten de groep door een RT- er/ leerkracht. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

 

Het leerlingvolgsysteem

De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden via het leerlingvolgsysteem. Dit is een dossier waarin we alle informatie van elk kind gedurende zijn hele schoolloopbaan bijhouden. We komen aan die gegevens:

- via toetsen van het CITO (=Centraal Instituut Toets Ontwikkeling);

- via vastgelegde observaties van kinderen (KIJK-registratie groep 1 en 2);

- via toetsen van de methoden;

- via onderzoek door specialisten;

- via observatie van de sociaal-emotionele ontwikkeling (Zien).

 

Groepsbesprekingen

Drie maal per jaar vindt een groepsbespreking plaats. De vorderingen en het welbevinden van elke groep wordt besproken onder leiding van de intern begeleider. Naar aanleiding van deze bespreking worden leerlingen die opvallen besproken in de leerlingenbespreking.

 

Leerlingenbespreking

Wanneer een kind wordt besproken, wordt dit vooraf met de ouders overlegd. De intern begeleider houdt de leerlingbespreking met de leerkracht. De bevindingen worden genoteerd in het ontwikkelingsoverzicht van het kind. Wanneer er aanleiding voor is, wordt een groeidocument opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe we het best aan de onderwijsbehoeften van het kind kunnen werken en of er nog andere stappen nodig zijn, zoals aanmelding voor consultatiebespreking. Het groeidocument wordt minimaal 3 keer per jaar bijgesteld. Consultatiebespreking Leerlingen komen in de consultatiebespreking wanneer uit de leerlingenbespreking blijkt dat de leerkracht en de intern begeleider behoefte hebben aan externe deskundigheid. Een medewerker van het RPCZ (een orthopedagoog) is bij deze bespreking aanwezig. Wanneer blijkt dat een leerling intensiever begeleid moet worden, kan samen met het RPCZ een HGPD (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek) opgesteld worden. De ontwikkeling van de leerling wordt minimaal 1 keer per twee maanden besproken en daaruit volgt een plan van aanpak voor de komende maanden. Afhankelijk van de situatie wordt gekozen voor een groeidocument of HGPD.

 

Dyslexiebehandeling

Om het onderwijs aan leerlingen met leesproblematiek te kunnen verbeteren, hebben wij op onze school de werkwijze van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie van het Expertisecentrum Nederlands ingevoerd. Dit houdt in dat alle leerlingen nauwlettend worden gevolgd en dat risicoleerlingen kunnen terugvallen op een continuüm van zorg. Hoe deze zorg is geregeld is vastgelegd in het Zorgplan van de school. Wanneer alle extra zorg niet de gewenste vooruitgang tot gevolg heeft, kan er sprake zijn van dyslexie. Om dit vast te kunnen stellen is onderzoek nodig door een externe instantie. Bij het vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie kunt u zich wenden tot uw ziektekostenverzekering. Het is sinds enkele jaren mogelijk onderzoek naar dyslexie en behandeling van dyslexie vergoed te krijgen. Deze behandeling bestaat meestal uit 40 tot 60 individuele sessies. Omdat deze begeleiding in het belang van het kind is, mogen de behandelingen onder schooltijd plaatsvinden en kan dit vallen onder geoorloofd verzuim. Het is wel gewenst dat over het tijdstip en de duur van de afwezigheid, wordt overlegd met de leerkracht. Redelijkheid vanuit beide partijen is belangrijk. Bij problemen beslist de directie of er een verschuiving plaatsvindt van geoorloofd naar ongeoorloofd verzuim.

 

Leerlingendossiers

Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Ouders hebben recht op inzage. Dat gebeurt op verzoek. Alle gegevens worden tot 5 jaar na het verlaten van de school bewaard. Dat is zo geregeld door de Wet Persoons Registratie.