Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële overlegorgaan waarin personeel en ouders vertegenwoordigd zijn. Deze raad is bevoegd om alle zaken betreffende de school te bespreken, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. De MR hanteert een reglement. In dit reglement is vastgelegd over welke zaken de raad advies moet uitbrengen en waarover het bevoegd gezag de instemming van de raad nodig heeft. De ouders zijn stemgerechtigd wat betreft de oudergeleding van de raad. Een MR lid heeft een zittingsperiode van drie jaar, maar is daarna herkiesbaar.

 

De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

Mevr. N. Mallens, Niki Voorzitter Oudergeleding

Dhr, R. van Riet, Robbie Lid Oudergeleding

Mevr. M. Jongejan-Meulenberg, Mathilde Lid Oudergeleding

Dhr. J. Mutsters, Joost Lid Teamgeleding & secretaris 

Dhr. H. de Waard, Harry Lid Teamgeleding

Dhr. N. Timmermans, Niels Lid Teamgeleding

Dhr. R. Meuldijk, Ron Adviserend lid Directeur

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Binnen de Stichting Albero bestaat een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er worden schooloverstijgende zaken besproken zoals passend onderwijs, vakantierooster, scholing, formatieaangelegenheden, verzuimbeleid of de begroting op bestuursniveau. De GMR bestaat uit 9 personen, dit zijn ouders en leerkrachten.