Ouderbijdrage

Ouderbijdrage en kosten schoolkamp/schoolreis

De ouders betalen per schooljaar een bedrag van € 22,50 voor het schoolfonds. Voor kinderen die na december op school komen worden andere bedragen gehanteerd. De hoogte van dat bedrag wordt schriftelijke aan de nieuwe ouders meegedeeld. Uit het schoolfonds worden de kosten voldaan voor o.a. het sinterklaas-, kerst- en paasfeest, de laatste schooldag en inschrijfgeld voor toernooien. Deze bijdrage is vrijwillig. De kas wordt beheerd door de penningmeester van de ouderraad. De kosten voor schoolreis en schoolkamp worden jaarlijks vastgesteld en worden door de activiteitencommissie ruim voor aanvang van de activiteit apart in rekening gebracht. Het schoolreisgeld bedraagt ongeveer € 30,- . Voor het schoolkamp moet u rekenen op ongeveer € 70,-.
Ouders kunnen de bijdrage storten op: NL62 INGB 0007 4832 30 t.n.v. Activiteitencommissie Kloetingseschool. Voor het voldoen van deze bijdrage kunnen minder draagkrachtige ouders een verzoek indienen voor een gespreide betaling of een beroep doen op het declaratiefonds van de gemeente